Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scroop


/skru:p/

danh từ

tiếng kêu kèn kẹt; tiếng kêu ken két

nội động từ

kêu kèn kẹt; kêu ken két


Related search result for "scroop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.