Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scoriae
scoriae
['skɔ:rii:]
danh từ số nhiều của scoria
như scoria


/scoria/

danh từ, số nhiều scoriae
xỉ

Related search result for "scoriae"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.