Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sanctified
sanctified
['sæηktifaid]
tính từ
đã được thánh hoá; đã được đưa vào đạo thánh
tỏ ra cao đạo, tỏ ra mộ đạo (như) sanctimonious


/'sæɳktifaid/

tính từ
đã được thánh hoá; đã được đưa vào đạo thánh
(như) sanctimonious

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sanctified"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.