Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prophetess
prophetess
['prɔfitis]
danh từ
nữ tiên tri


/prophetess/

danh từ
nữ tiên tri

Related search result for "prophetess"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.