Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plagiarize
plagiarize
['pleidʒəraiz]
Cách viết khác:
plagiarise
['pleidʒəraiz]
động từ
ăn cắp ý, văn (lời nói, ý kiến..)


/'pleidʤjəraiz/ (plagiarise) /'pleidʤjəraiz/

động từ
ăn cắp (ý, văn); ăn cắp ý, ăn cắp văn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "plagiarize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.