Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pinnated
pinnated
['pineitid]
Cách viết khác:
pinnated
['pineit]
như pinnate


/'pinit/ (pinnated) /'pinitid/

tính từ
(thực vật học) hình lông chim (lá)

Related search result for "pinnated"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.