Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pediatrist
pediatrist
[,pi:di'ætrist]
Cách viết khác:
paediatrician
[,pi:diə'tri∫n]
như paediatrician


/,pi:diə'triʃn/ (paediatrist) /,pi:di'ætrist/ (pedestrician) /pi'destriən/

danh từ
bác sĩ khoa trẻ em

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pediatrist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.