Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pastellist
pastellist
[pæs'telist]
Cách viết khác:
pastelist
[pæs'telist]
như pastelist


/pæs'telist/ (pastellist) /pæs'telist/

danh từ
hoạ sĩ chuyên vẽ màu phấn

Related search result for "pastellist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.