Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parry


/'pæri/

danh từ

miếng đỡ, miếng gạt

ngoại động từ

đỡ, gạt (cú đấm, cú đánh...)

(nghĩa bóng) tránh khéo, lẩn tránh, đánh trống lảng

    to parry a question lẩn tránh một câu hỏi


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "parry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.