Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
palliasse
palliasse
['pæliæs]
Cách viết khác:
paillasse
['pæliæs]
như paillasse


/pæl'jæs/ (palliasse) /pæl'jæs/

danh từ
nệm rơm

Related search result for "palliasse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.