Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outpour
outpour
[aut'pɔ:]
danh từ
sự đổ ra, sự chảy tràn ra
động từ
đổ ra, chảy tràn ra


/aut'pɔ:/

danh từ
sự đổ ra, sự chảy tràn ra

động từ
đổ ra, chảy tràn ra

Related search result for "outpour"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.