Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
objection
objection
[əb'dʒek∫n]
danh từ
sự phản đối, sự chống đối
to take objection
phản đối
to raise no objection
không phản đối
sự bất bình; sự không thích, sự khó chịu
điều bị phản đối
lý do phản đối


/əb'dʤekʃn/

danh từ
sự phản đối, sự chống đối
to take objection phản đối
to raise no objection không phản đối
sự bất bình; sự không thích, sự khó chịu
điều bị phản đối
lý do phản đối

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "objection"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.