Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nationally
nationally
['næ∫nəli]
phó từ
về mặt dân tộc; về mặt quốc gia
toàn quốc


/'næʃnəli/

phó từ
về mặt dân tộc; về mặt quốc gia
toàn quốc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "nationally"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.