Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
muscle-man
muscle-man
['mʌslmæn]
danh từ
lực sĩ cử tạ


/'mʌslmæn/

danh từ
lực sĩ cử tạ

Related search result for "muscle-man"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.