Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
micaceous
micaceous
[mai'kei∫əs]
tính từ
(thuộc) mi ca; như mi ca
bằng mi ca; có mi ca


/mai'keiʃəs/

tính từ
(thuộc) mi ca; như mi ca
bằng mi ca; có mi ca

Related search result for "micaceous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.