Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mayoress
mayoress
['meiərəs]
danh từ
nữ thị trưởng
phu nhân của thị trưởng


/'meəris/

danh từ
bà thị trưởng

Related search result for "mayoress"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.