Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mass-produce
mass-produce
['mæsprə,dju:s]
ngoại động từ
sản xuất hàng loạt


/'mæsprə,dju:s/

ngoại động từ
sản xuất hàng loạt

Related search result for "mass-produce"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.