Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leaf-blade
leaf-blade
['li:fbleid]
danh từ
(thực vật học) phiến lá


/'li:fbleid/

danh từ
(thực vật học) phiến lá

Related search result for "leaf-blade"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.