Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jargonize
jargonize
['dʒɑ:gənaiz]
Cách viết khác:
jargonise
['dʒɑ:gənaiz]
như jargonise


/'dʤɑ:gənaiz/ (jargonize) /'dʤɑ:gənaiz/

động từ
dùng biệt ngữ, nói biệt ngữ

Related search result for "jargonize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.