Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
introversion
introversion
[,intrə'və:∫n]
danh từ
sự lồng tụt vào trong; sự bị lồng tụt vào trong (ruột)
(tâm lý học) sự thu mình vào trong, sự hướng vào nội tâm


/,introu'və:ʃn/

danh từ
sự lồng tụt vào trong; sự bị lồng tụt vào trong (ruột)
(tâm lý học) sự thu mình vào trong, sự hướng vào nội tâm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.