Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intertwist
intertwist
[,intə'twist]
danh từ
sự xoắn vào nhau
động từ
xoắn vào nhau


/,intə'twist/

danh từ
sự xoắn vào nhau

động từ
xoắn vào nhau

Related search result for "intertwist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.