Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interlaminate
interlaminate
[,intə'læmineit]
ngoại động từ
đặt giữa các phiến, xếp xen kẽ giữa các bản


/,intə'læmineit/

ngoại động từ
đặt giữa các phiến, xếp xen kẽ giữa các bản

Related search result for "interlaminate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.