Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interknot
interknot
[,intə'nɔt]
ngoại động từ
buộc vào nhau


/,intə'nɔt/

ngoại động từ
buộc vào nhau

Related search result for "interknot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.