Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interdependence
interdependence
[,intədi'pendəns]
Cách viết khác:
interdependency
[,intədi'pendənsi]
danh từ
sự phụ thuộc lẫn nhau, sự tương thuộc


/,intədi'pendəns/ (interdependency) /,intədi'pendənsi/

danh từ
sự phụ thuộc lẫn nhau

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "interdependence"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.