Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impersonalize
impersonalize
[im'pə:sənəlaiz]
Cách viết khác:
impersonalise
[im'pə:sənəlaiz]
ngoại động từ
làm mất cá tính con người


/im'pə:sənəlaiz/ (impersonalise) /im'pə:sənəlaiz/

ngoại động từ
làm mất cá tính con người

Related search result for "impersonalize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.