Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impassableness
impassableness
[im'pɑ:səblnis]
Cách viết khác:
impassability
[im,pɑ:sə'biliti]
như impassability


/iim,pɑ:ʃi'æliti/ (impassableness) /im'pɑ:səblnis/

danh từ
tính không thể qua được, tính không thể vượt qua được

Related search result for "impassableness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.