Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impala

impala


impala

The impala is a high-jumping, lightly-built antelope from southern Africa.

[im'pɑ:lə]
danh từ
(động vật học) linh dương Châu phi


/im'pɑ:lə/

danh từ
(động vật học) linh dương Châu phi

Related search result for "impala"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.