Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ill

ill
[il]
tính từ
không được khoẻ về thể xác hoặc tinh thần; ốm; đau yếu
he's been ill for two weeks
nó bị ốm đạ hai tuần nay
to be seriously ill
bị ốm nặng
to fall ill; to be taken ill
bị ốm
to look ill
trông có vẻ ốm
xấu, tồi, kém; ác
ill health
sức khoẻ kém
ill fame
tiếng xấu
ill management
sự quản lý (trông nom) kém
không may, rủi
ill fortune
vận rủi
(từ cổ,nghĩa cổ) khó
ill to please
khó chiều
ill weeds grow apace
cái xấu lan nhanh, thói xấu dễ bắt chước
it's an ill wind that blows nobody any good
trong cái xấu có cái tốt, trong cái dở có cái hay
phó từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) illy)
xấu, tồi, kém; sai; ác
to behave ill
xử sự xấu
khó chịu
don't take it ill
đừng nên lấy cái đó làm khó chịu, đừng nên bực mình vì cái đó
ill at ease
không thoải mái
không lợi, không may, rủi cho
to go ill with someone
rủi cho ai, không lợi cho ai
khó mà, hầu như, không thể
I could ill afford it
tôi khó mà có thể cáng đáng nổi cái đó
to bode well/ill
to augure well/ill for sb/sth
là điềm tốt/xấu cho ai/cái gì
danh từ
điều xấu, việc ác, điều hại
(số nhiều) những vụ rủi ro, những điều bất hạnhcó hại, xấu

/il/

tính từ
đau yếu, ốm
to be seriously ill bị ốm nặng
to fall ill; to be taken ill bị ốm
to look ill trông có vẻ ốm
xấu, tồi, kém; ác
ill health sức khoẻ kém
ill fame tiếng xấu
ill management sự quản lý (trông nom) kém
không may, rủi
ill fortune vận rủi
(từ cổ,nghĩa cổ) khó
ill to please khó chiều !ill weeds grow apace
cái xấu lan nhanh, thói xấu dễ bắt chước !it's an ill wind that blows nobody good
điều không làm lợi cho ai là điều xấu

phó từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) illy)
xấu, tồi, kém; sai; ác
to behave ill xử sự xấu
khó chịu
don't take it ill đừng nên lấy cái đó làm khó chịu, đừng nên bực mình vì cái đó
ill at ease không thoải mái
không lợi, không may, rủi cho
to go ill with someone rủi cho ai, không lợi cho ai
khó mà, hầu như, không thể
I could ill afford it tôi khó mà có thể cáng đáng nổi cái đó

danh từ
điều xấu, việc ác, điều hại
(số nhiều) những vụ rủi ro, những điều bất hạnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ill"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.