Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idealization
idealization
[ai,diəlai'zei∫n]
Cách viết khác:
idealisation
[ai,diəlai'zei∫n]
danh từ
sự lý tưởng hoá


/ai,diəlai'zeiʃn/

danh từ
sự lý tưởng hoá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "idealization"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.