Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
humiliation
humiliation
[hju:,mili'ei∫n]
danh từ
sự làm nhục, sự làm bẽ mặt
tình trạng bị làm nhục, tình trạng bị làm bẽ mặt


/hju:'mili'eiʃn/

danh từ
sự làm nhục, sự làm bẽ mặt
tình trạng bị làm nhục, tình trạng bị làm bẽ mặt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "humiliation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.