Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
honoraria
honoraria
Xem honorarium


/,ɔnə'reəriəm/

danh từ, số nhiều honorariums /,ɔnə'reəriəmz/, honoraria /,ɔnə'reəriə/
tiền thù lao

Related search result for "honoraria"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.