Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
henceforward
henceforward
[hens'fɔ:wəd]
Cách viết khác:
henceforth
[hens'fɔ:θ]
như henceforth


/'hens'fɔ:θ/ (henceforward) /'hens'fɔ:wəd/

phó từ
từ nay trở đi, từ nay về sau

Related search result for "henceforward"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.