Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hard labour
hard+labour
['hɑ:d'leibə]
danh từ
hình phạt khổ sai


/'hɑ:d'leibə/

danh từ
khổ sai

Related search result for "hard labour"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.