Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
full-bottomed
full-bottomed
['ful'bɔtəmd]
tính từ
dài ở phía sau, che cả gáy (tóc giả)


/'ful'bɔtəmd/

tính từ
dài ở phía sau, che cả gáy (tóc giả)

Related search result for "full-bottomed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.