Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
freighter
freighter
['freitə]
danh từ
người chất hàng (lên tàu)
tàu chuyên chở; máy bay chuyên chở


/'freitə/

danh từ
người chất hàng (lên tàu)
người gửi hàng chở bằng đường bộ
người thuê tàu chuyên chở
người nhận chuyên chở hàng
tàu chuyên chở; máy bay chuyên chở

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "freighter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.