Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flexionless
flexionless
['flek∫nlis]
tính từ
(ngôn ngữ học) không có biến tố


/flexionless/

tính từ
(ngôn ngữ học) không có biến tố

Related search result for "flexionless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.