Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
filiation
filiation
[,fili'ei∫n]
danh từ
phận làm con
mối quan hệ cha con
quan hệ nòi giống; dòng dõi
nhánh, ngành (xã hội, ngôn ngữ...)
sự phân nhánh, sự chia ngành


/,fili'eiʃn/

danh từ
phận làm con
mối quan hệ cha con
quan hệ nòi giống; dòng dõi
nhánh, ngành (xã hội, ngôn ngữ...)
sự phân nhánh, sự chia ngành

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "filiation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.