Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fatigue-party
fatigue-party
[fə'ti:g,pɑ:ti]
danh từ
(quân sự) đội lao động


/fə'ti:g,pɑ:ti/

danh từ
(quân sự) đội lao động

Related search result for "fatigue-party"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.