Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
expressible
expressible
[iks'presəbl]
tính từ
có thể diễn đạt được (ý nghĩ...)
(toán học) có thể biểu diễn được


/iks'presəbl/

tính từ
có thể diễn đạt được (ý nghĩ...)
(toán học) có thể biểu diễn được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "expressible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.