Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
endogenous
endogenous
[en'dɔdʒinəs]
tính từ
(sinh vật học); (địa lý,địa chất) sinh trong, nội sinhtrong hệ; (thống kê) nội sinh

/en'dɔdʤinəs/

tính từ
(sinh vật học); (địa lý,địa chất) sinh trong, nội sinh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "endogenous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.