Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drop-kick
drop-kick
['drɔpkik]
danh từ
(thể dục,thể thao) cú đá bóng đang bật nảy ((cũng) gọi là drop)
ngoại động từ
phát bằng cú đá bóng đang bật nảy
ghi (bàn thắng) bằng cú đá bóng đang bật nảy


/'drɔpkik/

danh từ
(thể dục,thể thao) cú đá bóng đang bật nảy (bóng đá) ((cũng) drop)

ngoại động từ, (thể dục,thể thao)
phát bằng cú đá bóng đang bật nảy (bóng đá)
ghi (bàn thắng) bằng cú đá bóng đang bật nảy

Related search result for "drop-kick"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.