Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
discontinuance
discontinuance
[,diskən'tinjuəns]
Cách viết khác:
discontinuation
[diskən,tinju'ei∫n]
như discontinuation


/,diskəntinju'eiʃn/ (discontinuance) /,diskən'tinjuəns/

danh từ
sự ngừng, sự đình chỉ; sự đứt quãng, sự gián đoạn
sự bỏ (một thói quen)
sự thôi (không mua báo dài hạn nữa...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "discontinuance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.