Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
desman
desman
['desmən]
danh từ
chuột đetman (thú ăn sâu bọ tương tự chuột chũi)


/'desmən/

danh từ
chuột đetman (thú ăn sâu bọ tương tự chuột chũi)

Related search result for "desman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.