Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
descendable
descendable
[di'sendəbl]
tính từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm), (như) descendible


/di'sendəbl/

tính từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm), (như) descendible

Related search result for "descendable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.