Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deformation
deformation
[,di:fɔ:'mei∫n]
danh từ
sự làm cho méo mó, sự làm biến dạng, sự làm xấu đi; sự méo mó, sự biến dạng
(ngôn ngữ học) biến dạng (của một từ)sự biến dạng
d. of a surfface biến dạng của một mặt
angular d. biến dạng góc
chain d. biến dạng dây chuyền
continuos d. biến dạng liên tục
finit d. biến dạng hữu hạn
homogeneous d. biến dạng thuần nhất
irrotational d. biến dạng không rôta
linear d. biến dạng dài, biến dạng tuyến tính
non-homogeneous d. biến dạng không thuần nhất
plane d. biến dạng phẳng
plastic d. biến dạng dẻo
pure d biến dạng thuần tuý
tangent d. biến dạng tiếp xúc
topological d. biến dạng tôpô

/'di:fɔ:'meiʃn/

danh từ
sự làm cho méo mó, sự làm biến dạng, sự làm xấu đi; sự méo mó, sự biến dạng
(ngôn ngữ học) biến dạng (của một từ)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.