Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
counter-offensive
counter-offensive
['kauntə ə'fensiv]
danh từ
sự phản công
cuộc phản công


/'kauntərə,fensiv/

danh từ
sự phản công
cuộc phản công

Related search result for "counter-offensive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.