Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
continence
continence
['kɔntinəns]
danh từ
sự kiềm chế tình cảm (nhất là trong vấn đề tình dục); sự tiết dục
khả năng điều khiển bọng đái và ruột của mình; sự nhịn (đại, tiểu tiện)


/'kɔntinəns/

danh từ
sự tiết dục
sự trinh bạch, sự trinh tiết

Related search result for "continence"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.