Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
congealable
congealable
[kən'dʒi:ləbl]
tính từ
có thể đông lại


/kən'dʤi:ləbl/

tính từ
có thể đông lại

Related search result for "congealable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.