Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coherent
coherent
[kou'hiərənt]
tính từ
dính liền, cố kết
mạch lạc, chặt chẽ (văn chương, lý luận...)(Tech) nhất quán, kết hợp, mạch lạc


mạch lạc

/kou'hiərənt/

tính từ
dính liền, cố kết
mạch lạc, chặt chẽ (văn chương, lý luận...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "coherent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.