Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
co-operation
co-operation
[kou,ɔpə'rei∫n]
danh từ
sự hợp tác, sự cộng tác, sự chung sức
in co-operation with
cộng tác với


/kou,ɔpə'reiʃn/

danh từ
sự hợp tác, sự cộng tác, sự chung sức !in co-operation with
cộng tác với

Related search result for "co-operation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.